Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας