Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.(1)