Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 48ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 48ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ(Ν) ΤΗΣ Ο.Ε.