Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 48ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας