Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 45ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.