Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 45ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας