Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 44ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.