Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 44ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας