Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 3ης συνεδρίασης (Τακτικής) της 5ης Απριλίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ