Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ