Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 39ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας