Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 38ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 38ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.