Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 38ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας