Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 37ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 37ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ