Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 37ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας