Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 35ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας