Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 35ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 35ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.