Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 33ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ