Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 32ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας