Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 31ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας