Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 30ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας