Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.