Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας