Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 28ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας