Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 27ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας