Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 27ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.