Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 21ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ