Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης (Τακτικής) συνεδρίασης της 29ης Ιανουαρίου 2018, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 29ηΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018