Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης (Τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας Αποφάσεων-1H ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ