Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ