Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.