Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης/2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας