Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1)