Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας