Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.