Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 15ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας