Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 15ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.