Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 15ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.