Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 14ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας