Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 14ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.