Πίνακας Θεμάτων –Αποφάσεων της 12ης Συνεδρίασης (Τακτικής) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 12ης Δεκεμβρίου 2018