Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.