Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας