Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ