Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας