Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 8ης (Ειδικής) και 9ης (Τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας_Θεμάτων-Αποφάσεων 8ης (Ειδικής) Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 9ης (Τακτικής) ΣυνεδρίασηςΠεριφερειακού Συμβουλίου