Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 6ης συνεδρίασης (Τακτική) της 18ης Ιουνίου 2018, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ