Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 6ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ