Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας