Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 41ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 41ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.