Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 31ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.