Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας