Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ