Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 26ης συνεδρίασης της 2ης Ιουλίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας