Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 22ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας