Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης (Τακτικής) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 28ης Ιανουαρίου 2019