Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης (Τακτικής) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 28ης Ιανουαρίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΣ 2019