Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 1ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ