Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.