Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας