Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.(ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ)