Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας