Πίνακας Θεμάτων –Αποφάσεων της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας ,που πραγματοποιήθηκε την 28η Φεβρουαρίου 2019